Betaling en levering

 

Artikel 1- Algemeen

1. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.

2. Prijzen in de webshop vermeld zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeldt.

3.Voor artikelen die op maat gemaakt worden wordt een aanbetaling van 50% van het te leveren ontwerp gevraagd. De rest van het aankoopbedrag moet voldaan worden alvorens de verzending plaatsvindt.

Artikel 2 – Betaling

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is

overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken
van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering,
waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid
biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de
ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde
bedrag over te gaan.
5. Bij elke verstuurde herinnering wordt 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 3 – Ruiling

1. Artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Wel kan er geruild worden voor een andere maat tenzij anders afgesproken.

2. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling van het gekochte
artikel voor een andere maat, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte artikel tegen overlegging van de originele factuur;

– de artikelen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;

3. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen.
Ook kan geen ruiling plaatsvinden van artikelen, die
geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die
op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

Artikel 4 – Leveringstermijn

1. Leveringstermijn is maximaal 2 weken tenzij anders afgesproken.

2. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in
het bezit van de gekochte artikelen stelt c.q.- bij weigering na
schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen over op de consument.

3. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 5 – Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.

2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van
de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met
deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs,
c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed te bewaren.